Taggad: Bojarna

Fiskeställen

Fiskeplatser vid Ätran i Falkenberg (gamla och nya namn). Utöver officiella namn har sedan c:a 50 år tillbaka namn getts av gamla och nya laxfiskare till olika platser av olika anledningar. Kanske man bör komma ihåg dessa namn sedan vi som har varit med länge har försvunnit.

(1)  LAXBRON
Laxbron är framför allt ett eldorado för fiske med räka som agn. Bron har ett antal bropelare där ån grundar upp och strömmarna mellan dessa kallas ”Kar”, 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e karet, räknat från södra sidan (Laxstugan).

(2) ”BLACK PETER”
Detta är ”Karet” mellan södra landsfästet och ”1:a karet”, där en äldre gentleman allmänt kallad ”SvartePetter” på 60-talet (möjligen 50-talet) fick på en lax, som han utan egen skicklighet trots trassel i rullen, fick  upp och registerades för.

(3) ”SKAFFERIET”
Är ”4:e Karet” där man framförallt på 60- och 70-talet hade det absolut bästa fisket. Numera (2008) är området så uppgrundat av  sandbankar att få laxar tar denna väg.

(4) ”KNUTSA  HÅLA”
Sundet mellan ön (nedströms Laxbron) och södra stranden, där en gammal laxfiskare Knut Karlsson, Mölndal på 60-talet fångade ett antal laxar.

(5) ”ALEN”
Alträdet mittför ön på norra stranden där ån plötsligt grundar upp. En fiskeplats som i alla tider gett goda fångster.

(6) ”KÄLLAN”
Dr Ehrengranats minnesmärke vid Doktorspromenaden, numera tveksam fiskeplats.

(7) ”BOJARNA”
Några år gammalt vattenintag märkt med plastbojar där ån smalnar av strax väster om ”Källan”. Djuphåla där fisk ofta stannar upp och som därmed blir en god fångsplats.

(8) ”TOBBES BOSKE”
Buske, väster om ”Bojarna”, fast på norra stranden utanför vilken Thor-Björn Törnqvist envisades med att i tid och otid se vakande fisk.

(9)  ”SPÅNTEN”
På 60-talet brädspåntad del av Doktorspromenaden för att hindra erotion. Numera är bräderna och pålarna nedruttnade och ersatta med stenfyllning. Sträckan var en god fiskeplats med en djupränna utmed spånten.

(10) ”BERTSAS STOBBE”
Numera nästan förmultnad trädstubbe vid taktäckta  raststället på Laxpromenaden. Namnet härrör från att på denna plats, där ån smalnar av, har Bert Karlsson tagit många laxar.

(11) ”BETONG-GRISARNA”
Vid Laxpromenaden i Tjurängsvägens förlängning. Rastplats med bord och bänkar och med betonghinder framför. Mindre djuphåla i ån.

(12) ”GRANEN”
Ett träd, uppströms Fajansbron, som sedan många år är försvunnet, men som tidigare var ett riktmärke för en mindre djuphåla i ån där fisk gärna stannade upp.

(13) FAJANSBRON
Mellan dess 2 mäktiga bropelare grundar ån upp och blir därmed ståndsplatser för laxen.

(14) ”SOFFAN”
Vid Doktorspromenaden mellan Fajansbron och Vallarnas Friluftsteater. Soffa utplacerad mitt för där ån kraftigt grundar upp.

(15) ”KNARREN”
Här vid Friluftsteatern finns i ån ett naturligt klippgrund och just här är Ätran extra avsmalnad.  Bakgrunden till benämningen ”Knarren” är för mig okänd.

(16) ”TÖRNGRENS PLACE”
På norra stranden (Laxpromenaden) strax uppströms ”Laet”, där undertecknad särskilt 2007 hade extremt god fiskelycka.

(17) ”LAET”
Naturlig uppgrundning som, i gamla tider utnyttjades till vadställe på landsvägen mellan Halmstad och Varberg, innan det fanns broar över Ätran.

(18) GARVAREFORSEN
Flugfiskesträcka.

(19) ”SANDBANKARNA”
Området mellan Garvareforsen och Tullbron. Sommarmånaderna (juni-aug.) enbart flugfiske.

(20) TULLBRON
Forsarna uppströms och nedströms stenbron. Sommarmånaderna (juni-aug.) enbart flugfiske.

Se också karta över pooler.

Falkenberg i augusti 2008
Hans Törngren

Share

Pooler

OBS! Bättre karta är på gång!!

Poolindelning (ändrat fr.o.m. 2012) Poolerna är utmärkta i terrängen med stolpar som visar poolnummer och vad slags fiske som tillåts i poolen (flugfiske och /eller spinnfiske). Se karta med poolindelning.

Pool 1………. Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron-flytbojarna).
På Laxbron är endast fiske med räka tillåtet.
Pool2………………….. Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
Pool3…………… ..Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).
Pool 4……….. Spinn/fluga hela säsongen (Friluftsteatern – Garvareforsen).
Pool 5…………………… Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken).
Pool 6………………………………………… 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn.
(Sandbanken – Olympia Garden).
Pool 7…………………………………………1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn.
(Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).

Share

Allmänna regler

Fiskeregler Ätran
För att bedriva sportfiske i Falkenbergs kommuns fiskevatten i Ätran fordras fiskekort.
Fiskekort köps i automat i laxfiskestugan. Fiskekorten betalas med konto- eller kreditkort.
Ingen kontant betalning. Även årskort kan köpas från automaten.
Laxfiskestugan är öppen dagligen 05.00-23.00. Tillsynspersonal finns tillgänglig kl. 17.30-19.00. Fiskekort kan även köpas/beställas på Falkenbergs Turistbyrå.

Fisketider
Fiskesäsong…………….1/4-30/9
Fisketider……………….kl. 05.00-23.00
Fiskestugan är normalt öppen samtidigt med fisketiderna.

Båtfiske
Särskilt fiskekort fordras för fiske från båt som bokas i fiskestugan. Högst två fiskande i varje båt. Båtnyckel hämtas och återlämnas i fiskestugan.
Båtfiske är ej tillåtet sträckan Garvareforsen – Tullbron.
Minderårig får ej ensam disponera båt.

Fiskesätt
Endast fiske med spinn – eller flugspö tillåts. I Ätran är det tradition att kunna få fiska med räka, vilket är tillåtet. Fiske med mask är ej tillåtet och det är ej heller tillåtet att använda konstgjorda beten med doftämnen. På Laxbron är fiske med kast ej tillåtet (normalt sker här fiske med räka). Vadning är ej tillåtet sträckan Laxbron – Ön. Markering av fiskeplats är ej tillåtet (ex:ryggsäckar, fiskespön).
”Lås” inte din fiskebroder på andra sidan med för långa kast.

Kontinuerlig förflyttning: Fisket bedrivs enligt ”cirkulations-principen”, dvs täta byten av fiskeplats. Om annan fiskare redan fiskar i poolen, börja Ditt fiske uppströms.

Fångst: Den som fångar en fisk skall lämna sin fiskeplats och börja om i turordningen.

Otillåtna fiskemetoder
a) Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.
b) Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk krokad på andra ställen än i mun och svalg ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas. Fisk som felkrokats så allvarligt eller med så tydliga tecken att den uppenbart kommer att dö skall dock avlivas och omgående, så fort tillsynsman finns tillgänglig i laxfiskestugan, inlämnas där.

Flugfiske
Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga. Var uppmärksam vid vadning. Vattennivån kan höjas utan föregående varning.

Spinnfiske
Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och för Ätran det traditionella ”mete med räka”. Alla andra beten är sålunda förbjudna.

Fiskeområde
Fiske är tillåtet mellan Laxbron och Tullbron (50 meter nedströms). Se karta med poolindelning. Fiske uppe på Fajansbron är förbjudet.

Poolindelning (ändrat fr.o.m. 2012)
Poolerna är utmärkta i terrängen med stolpar som visar poolnummer och vad slags fiske som tillåts i poolen (flugfiske och /eller spinnfiske). Se karta med poolindelning.

Pool 1………. Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron-flytbojarna).
På Laxbron är endast fiske med räka tillåtet.
Pool2………………….. Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
Pool3…………… ..Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).
Pool 4……….. Spinn/fluga hela säsongen (Friluftsteatern – Garvareforsen).
Pool 5…………………… Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken).
Pool 6………………………………………… 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn.
(Sandbanken – Olympia Garden).
Pool 7…………………………………………1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn.
(Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).

Båtfiske: 50 m nedströms Laxbron – Laet. Båtfiskare och andra fiskare skall visa hänsyn till varandra.
Tillägg: Då Ätran vateenregleras kan vid extra högt vattenstånd vadning ej vara möjlig. Vid sådana fall kan fiske ske från land på norra sidan. Ge akt på markering: Om markeringen på ”den spetsiga stenen” i forsen är synlig får fiske ej ske från land på norra sidan. Stor uppmärksamhet måste iakttagas mot cyklister och gående på Laxpromenaden.

Fångst och registrering
Fångst av utvandrande lax (besa) är förbjudet.
Fiskekort berättigar till fångst av tillsammans högst två laxar eller öringar per dag. Fångad fisk får behållas. Vi rekommenderar att under september månad återutsätta lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor).
Under tiden 1 april – 30 juni får 3 fångade laxar behållas. När 3 laxar är behållna under denna period avbryts fisket och kan påbörjas 1 juli igen. All lax över 75 cm i september SKALL sättas tillbaka.

Registrering:
Fångsten (lax eller öring) skall registreras (vägas,mätas) fångstdagen vid laxfiskestugan. Om fisketillsynsmannen ej är tillgänglig är vederbörande skyldig att notera fångsten på särskild blankett som finns i fiskestugan samt notera på utvändig tavla på fiskestugan.
Återutsatt lax:
Skall registreras i likhet med tillvaratagen lax.
Beräkna längd och vikt.
Provtagning från laxar
på grand av förekomsten av ”icke Ätranlax”, önskar vi ta prover från de laxar som konstateras vara främmande laxar. Vissa laxar är märkta; nosmärkna och/eller fettfeneklippta. Tillsynsmannen svarar för artbestämning och provtagning. Även Ätranlax kan bli föremål för provtagning. Vi hoppas på förståelse för denna olägenhet.

Minimått
Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.
Lax……………….45cm
Havsöring……..45cm
Fisk som inte håller måttet skall genast återutsättas i vattnet.
Vi rekommenderar att under september månad återutsätta lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor).

Tillsyn – allmänna regler
Den fiskande skall bära sitt fiskekort synligt och i övrigt följa de anvisningarna som lämnas av tillsynsman. Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelser. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Falkenbergs kommuns laxfiskevatten i Ätran. Som sportfiskare utgår vi från att Du visar hänsyn till den miljö som Du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk bara vad en kasserad lina eller krok i naturen kan orsaka för skador. Avfall, matpapper, m.m. kastas i sopkärl utmed ån.

Regeländring
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås i fiskestugan.
Det ankommer på Dig som sportfiskare att hålla Dig informerad om gällande bestämmelser för fiskets bedrivande.

 

Share